Privacy Statement

Stichting Garantiedeuren GND is gevestigd te 6814 JA Arnhem aan de G.A. van Nispenstraat 11 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41152882 (hierna: “GND-Garantiedeuren”).

GND-Garantiedeuren vindt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers met zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees dit privacy statement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacy statement.

Vragen met betrekking tot dit privacy statement, uw rechten dan wel klachten, kunt u richten aan:

GND-Garantiedeuren
G.A. van Nispenstraat 11
6814 JA Arnhem, Nederland
T 026 3790216
E info@gnd.nl

Algemeen
Voor GND-Garantiedeuren is een verantwoorde omgang met gegevens van de websitebezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt.

Type persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens, mede daaronder begrepen de door u aan ons verstrekte informatie en details van uw bezoek aan de website van GND-Garantiedeuren, vastleggen in een bestand. Wanneer u de formulieren op de website invult of informatie bij ons aanvraagt, vragen wij u daarnaast uw naam, e-mailadres en andere relevante (contact)informatie in te voeren.

We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om:

  • contact met u op te nemen in het kader van een gangbare klantrelatie;
  • een optimaal gebruik van onze website, producten en diensten mogelijk te maken; en
  • om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onze producten en/of diensten.

Opt-in
De website geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten, diensten, mogelijkheden en/of evenementen wilt ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt u gebruik maken van de opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

GND-Garantiedeuren en gegevensverstrekking
GND-Garantiedeuren kan, in lijn met het verwerkersdoel waarvoor de gegevens zijn verzameld, uw gegevens verstrekken aan de met haar gelieerde ondernemingen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt (o.a. hosting en IT support, marketing services, technische inspecties) die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als verwerkers uitsluitend in onze opdracht (en onder onze instructie) optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw toestemming
Zoals voornoemd zullen sommige verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op uw toestemming. In deze gevallen heeft u het recht op elk moment uw toestemming in te trekken door middel van een bericht aan info@gnd.nl of uw brief te richten aan GND-Garantiedeuren, Postbus 841, 6800 AV Arnhem, Nederland.

Indien u uw toestemming intrekt, zal GND-Garantiedeuren niet langer uw persoonsgegevens verwerken. Het intrekken van de toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Beveiliging en bewaartermijn
GND-Garantiedeuren zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. GND-Garantiedeuren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten
GND-Garantiedeuren wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de websitebezoeker omgaat. Dit privacy statement levert daaraan een bijdrage.
U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens en hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens indien nodig te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking te beperken.
We zullen alle informatie die onnauwkeurig of verouderd is, verwijderen of corrigeren.

Op uw verzoek zullen we ook uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij we een wettelijke basis hebben om de verwerking voort te zetten, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk zou zijn om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. Om gebruik te maken van een van de bovengenoemde rechten, neemt u contact met ons op via info@gnd.nl. U kunt ook een brief richten aan GND-Garantiedeuren, Postbus 841, 6800 AV Arnhem, Nederland.

Met betrekking tot dergelijke verzoeken, vragen wij u vriendelijk om GND-Garantiedeuren wel de relevante informatie te verstrekken zodat wij uw verzoek ook kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan vermelding van uw volledige naam en e-mailadres, zodat wij u kunnen identificeren. GND-Garantiedeuren zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren. Als u het overigens niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door GND-Garantiedeuren, neem dan gerust contact met ons op. GND-Garantiedeuren beoordeelt uw klant en indien nodig nemen wij contact met u op voor meer informatie. We bevestigen de ontvangst van uw klacht of bezwaar altijd binnen tien werkdagen. We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, brengen we u op de hoogte van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 6 maanden na ontvangst). Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of rechtbank.

Links naar andere websites
Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van GND-Garantiedeuren verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag naar de betreffende websites.

Wijzigingen
GND-Garantiedeuren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.
GND-Garantiedeuren, 02-2020.